Sluit Logo We Coach

Disclaimer & GDPR

Algemene Voorwaarden & Disclaimer
 

Algemene voorwaarden
Dit zijn de Algemene Voorwaarden, zoals deze worden gehanteerd door WeCoach. Door gebruik te maken van de website en overige producten en diensten van WeCoach, verklaart u als wederpartij uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.
Indien u onjuistheden vaststelt, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met WeCoach via de contactpagina of via info@wecoach.be

WeCoach heeft als ondernemingsnummer 0724.700.757 en is een VOF volgens Belgisch recht.
Maatschappelijke zetel: Platanendreef 43, 9090 Melle

WeCoach besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en overige producten en diensten. WeCoach streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan WeCoach niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

 

WeCoach spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, doch kan niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. Het zelfde geldt voor het gebruik van de overige producten en diensten van WeCoach.

 

WeCoach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

 

Indien er melding wordt gemaakt op onze website van activiteiten of info, van andere organisaties dan WeCoach zelf, kan WeCoach niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten of info van derden of voor eventuele inbreuken op rechten veroorzaakt door derden.

 

De video’s/website/rapporten/documenten van WeCoach kunnen ook links bevatten naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. WeCoach controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. WeCoach kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

WeCoach heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.

Lees ook ons "cookie- en privacybeleid "

 

 

 

Disclaimer

De informatie op deze video’s/website/rapporten/documenten zijn niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De informatie op deze video’s/website/rapporten/documenten, noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie.
Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.
In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze video
’s/website/rapporten/documenten kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

a. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en

b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelende arts of andere zorgprofessional, teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijks medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met een arts naar keuze of het noodnummer 112

‘Zelfzorginformatie’ is géén medisch advies

In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen of leefstijladviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze video’s/website/rapporten/documenten zoekt.

De zelfzorg- en leefstijladviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij enerzijds: niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten, en anderzijds: bij gezonde individuen. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen en voedingsadvies, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze video’s/website/rapporten/documenten zoekt.
Specifiek wat betreft de adviezen rond “verantwoord bewegen of sporten”, wijst WeCoach op het feit dat zelfs het kleinste risico niet uit te sluiten valt, ook bij gezonde personen. Bepaalde types van beweging en/of sport zijn risicovoller dan andere.
Hetzelfde geldt voor voedingsaanbevelingen. Sommige voedingsaanbevelingen zijn gezond voor de meerderheid van de bevolking, maar potentieel gevaarlijk voor sommige individuen.
Bij de minste twijfel dient u steeds uw arts te raadplegen.
Bezoekers van deze video
’s/website/rapporten/documenten dragen de volle verantwoordelijkheid over hun eigen gezondheid en veiligheid ten allen tijde. Dit geldt voor alle aanbevelingen en richtlijnen in de door WeCoach verstrekte video’s, website en rapporten of andere documenten
 

Actualiteit

Ondanks de constante zorg en aandacht die WeCoach aan de samenstelling van deze video’s/website/rapporten/documenten besteedt, is het mogelijk dat informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of verouderd is. Als de op de video’s/website/rapporten/documenten verstrekte informatie fouten of tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanningen leveren om deze te corrigeren en de door ons geboden informatie zo volledig mogelijk en actueel te houden. WeCoach is niet aansprakelijk voor onvolledige, onjuiste of verouderde informatie en de gevolgen van het (doen) toepassen van deze informatie.

Medische vragen

Omdat WeCoach in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van WeCoach door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Dit behelst zowel voorzienbare risico’s , als niet voorzienbare risico’s.

WeCoach en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via www.wecoach.be, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit WeCoach wordt verwezen.